loading

THỐNG KÊ CẶP SỐ 00 - 99

Thống kê trong 30 lần quay
Xổ số Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ
Đặc Biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00 0 Cặp 00 0
Cặp 01 1 Cặp 01 8
Cặp 02 0 Cặp 02 0
Cặp 03 0 Cặp 03 10
Cặp 04 0 Cặp 04 0
Cặp 05 1 Cặp 05 9
Cặp 06 0 Cặp 06 0
Cặp 07 0 Cặp 07 7
Cặp 08 0 Cặp 08 0
Cặp 09 0 Cặp 09 5
Cặp 10 1 Cặp 10 14
Cặp 11 0 Cặp 11 0
Cặp 12 1 Cặp 12 7
Cặp 13 0 Cặp 13 0
Cặp 14 0 Cặp 14 7
Cặp 15 0 Cặp 15 0
Cặp 16 0 Cặp 16 9
Cặp 17 0 Cặp 17 0
Cặp 18 0 Cặp 18 9
Cặp 19 0 Cặp 19 0
Cặp 20 0 Cặp 20 0
Cặp 21 0 Cặp 21 4
Cặp 22 0 Cặp 22 0
Cặp 23 0 Cặp 23 4
Cặp 24 0 Cặp 24 0
Cặp 25 0 Cặp 25 3
Cặp 26 0 Cặp 26 0
Cặp 27 0 Cặp 27 8
Cặp 28 0 Cặp 28 0
Cặp 29 0 Cặp 29 13
Cặp 30 0 Cặp 30 8
Cặp 31 0 Cặp 31 0
Cặp 32 0 Cặp 32 9
Cặp 33 0 Cặp 33 0
Cặp 34 0 Cặp 34 2
Cặp 35 0 Cặp 35 0
Cặp 36 1 Cặp 36 12
Cặp 37 0 Cặp 37 0
Cặp 38 0 Cặp 38 8
Cặp 39 0 Cặp 39 0
Cặp 40 0 Cặp 40 0
Cặp 41 1 Cặp 41 9
Cặp 42 0 Cặp 42 0
Cặp 43 0 Cặp 43 12
Cặp 44 0 Cặp 44 0
Cặp 45 0 Cặp 45 9
Cặp 46 0 Cặp 46 0
Cặp 47 0 Cặp 47 9
Cặp 48 0 Cặp 48 0
Cặp 49 1 Cặp 49 13
Cặp 50 0 Cặp 50 5
Cặp 51 0 Cặp 51 0
Cặp 52 1 Cặp 52 13
Cặp 53 0 Cặp 53 0
Cặp 54 0 Cặp 54 6
Cặp 55 0 Cặp 55 0
Cặp 56 0 Cặp 56 6
Cặp 57 0 Cặp 57 0
Cặp 58 1 Cặp 58 9
Cặp 59 0 Cặp 59 0
Cặp 60 0 Cặp 60 0
Cặp 61 0 Cặp 61 5
Cặp 62 0 Cặp 62 0
Cặp 63 0 Cặp 63 5
Cặp 64 0 Cặp 64 0
Cặp 65 0 Cặp 65 8
Cặp 66 0 Cặp 66 0
Cặp 67 0 Cặp 67 4
Cặp 68 0 Cặp 68 0
Cặp 69 1 Cặp 69 6
Cặp 70 2 Cặp 70 12
Cặp 71 0 Cặp 71 0
Cặp 72 0 Cặp 72 12
Cặp 73 0 Cặp 73 0
Cặp 74 0 Cặp 74 9
Cặp 75 0 Cặp 75 0
Cặp 76 0 Cặp 76 6
Cặp 77 0 Cặp 77 0
Cặp 78 0 Cặp 78 5
Cặp 79 0 Cặp 79 0
Cặp 80 0 Cặp 80 0
Cặp 81 0 Cặp 81 8
Cặp 82 0 Cặp 82 0
Cặp 83 0 Cặp 83 8
Cặp 84 0 Cặp 84 0
Cặp 85 0 Cặp 85 9
Cặp 86 0 Cặp 86 0
Cặp 87 0 Cặp 87 9
Cặp 88 0 Cặp 88 0
Cặp 89 0 Cặp 89 8
Cặp 90 0 Cặp 90 8
Cặp 91 0 Cặp 91 0
Cặp 92 0 Cặp 92 6
Cặp 93 0 Cặp 93 0
Cặp 94 0 Cặp 94 7
Cặp 95 0 Cặp 95 0
Cặp 96 0 Cặp 96 11
Cặp 97 0 Cặp 97 0
Cặp 98 0 Cặp 98 9
Cặp 99 0 Cặp 99 0
Đang xử lý dữ liệu...
Bạn sẽ bị trừ 10 điểm!
Bạn có muốn thực hiện?
Thực hiệnHủy bỏ